Az NNV Consulting Kft (mint ellenőrző vállalkozás), az Ikesz Kft, és az IKESZ Autó Kft, mint
vállalkozáscsoport, (a továbbiakban Társaságunk,) közös adatkezelők részéről.

 

Örömmel vesszük érdeklődését Társaságaink és az általuk nyújtott szolgáltatások iránt.
Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban
részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről. Társaságunk a személyes
adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi
rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi
jogszabályoknak megfelelően kezelünk. A személyes és névtelen adatok felhasználásának
joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben
megilleti Társaságunkat, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

 

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön
adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint Társaságunk
adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel
kapcsolatos kötelességeit és jogait.

 

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez
igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

 

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez a Tájékoztató csak az
www.ikeszauto.hu vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és
üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok
esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem
tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Társaságunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi
intézkedéseiért.

 

 

I. Ki lesz az adatkezelő (Közös adatkezelő)? (az EU 2016/679 sz. rendelete 26. cikke és 4. cikke 19. bek. szerint)

 

Az adatkezelő az NNV Consulting Kft. (ellenőrző vállalkozás, használt gépjárműkereskedő), az
Ikesz Kft. (gépjárműfenntartó, kijelölt hatósági műszaki vizsgahely), és az IKESZ Autó Kft.
(márkafüggetlen gépjárműszervíz, jármű fenntartó) tulajdonosa.

 

Elérhetőségünk a következő:
cím: 6724, Szeged, Kossuth L. sgt. 112.
e-mail cím: info@ikeszauto.hu

 

 

II. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

 

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal,
információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

 

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve,
személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely
más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy
Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

 

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például
az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat az NNV Consulting Kft. nem kezel.

 

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok
gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való
összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

 

 

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

 

Az érintett bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes
  adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési
  hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását
  (adathordozhatóság).

 

Az érintett Társaságunkhoz intézett, az I. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött
nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

 

Az érintett tájékoztatást kérhet Társaságunktól a személyes adatai kezeléséről. Társaságunk a
megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még
nem nyújtott be Társaságunkhoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó
évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében
történik.

 

Az érintett kérelmezheti Társaságunknál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a
helyes adatokat. Társaságunk a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek
megtörténtéről értesíti az érintettet.

 

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy
egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül.
Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul
gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a
visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az esetleges adattovábbítással
érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt
képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Társaságunk a rá vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos
érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelhet.

 

Az érintett írásban vagy más módon kérheti Társaságunktól, hogy a Társaságunk által kezelt
adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa
(adathordozhatóság). Társaságunk a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az
adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

 

 

IV. Mit tegyen, ha panasza van?

 

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Társaságunk
adatvédelmi kapcsolattartójánál. Társaságunk adatvédelmi kapcsolattartójának
elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz
beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség
szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az
érintettet.

 

Amennyiben az érintett nem ért egyet Társaságunk vizsgálatának eredményével,
intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével
összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web:
http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint
illetékes törvényszéket).

 

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül Társaságunkhoz elküldeni
a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy Társaságunk az esetleges gondot mihamarabb
orvosolhassa.

 

 

V. Hogyan védjük a személyes adatokat?

 

Társaságunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az
adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát,
integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek
férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy
a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az
elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre
szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

 

Társaságunk az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési
intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a
manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket
rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan
aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan
jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg
72 órán belül értesítjük.

 

A fenti elveket Társaságunk akként érvényesíti, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú
biztonsági intézkedéseket vezet be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési
rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt
adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne
továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

 

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése Társaságunk, valamint
az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik.
Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

 

Társaságunk folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt
rendszereit, szoftvereit.

 

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok
és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

 

 

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

 

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk.
Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy
szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy
formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel
során az Ön által megadott adatokat a jelen Tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni
fogjuk.

 

Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes
adatokat. Erről részletesebben a jelen Tájékoztató VIII. pontja szól.

 

 

VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

 

Társaságunk a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig
kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával
egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a
vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Társaságunk fenntartja
magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az
adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben
az adatok kezelése már nem szükséges.

 

 

VIII. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

 

Társaságunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba,
valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira
való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor
előfordulhat, hogy Társaságunknak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott
adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

 

 

VIII.1. Hatóságoknak való átadás

 

Társaságunk jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet
bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek, közlekedési
hatóságnak,). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül
vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket
harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi
hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

 

 

VIII.2. Adatátadás a biztosítók és a finanszírozók számára

 

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Társaságunkon keresztül kívánja megkötni a
gépjárműre vonatkozó biztosításokat, Társaságunk az Ön által választott biztosító
megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az
adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító
adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

 

Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet
vásárolni, és ennek ügyintézését a Társaságunkon keresztül kezdeményezi, az ehhez
szükséges adatait átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek.
Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk,
hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve
lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást.

 

 

VIII.3. Átadás adatfeldolgozóknak

 

Társaságunk adatfeldolgozók tevékenységét nem veszi igénybe.

 

 

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

 

 

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
(EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint
kerül sor:

 

 1. a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez
  kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási
  szolgáltatást kíván igénybe venni);
 2. amennyiben Társaságunk jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy
  szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
 3. ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez
  kifejezetten hozzájárult.

 

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Társaságunkat bizonyos adatok kezelésére, illetve
meghatározott ideig való megőrzésére.

 

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit,
szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

 

 

IX.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

 

IX.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

 

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány
kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér az általunk forgalmazott,
használt gépjárművekkel kapcsolatos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az
ajánlat vagy felvilágosítás kérése során Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

 

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

 

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló
adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés
kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

 

IX.1.2. Gépjármű-vásárlás

 

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk, a gépjármű adásvételi szerződésben megadott
adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail
cím), valamint a megvásárolt gépjármű adatait kezeljük.

 

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

 

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló
adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje
alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok
érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 3 évig tároljuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal
együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a
számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek
vagyunk megőrizni.

 

Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak
személyazonosságát két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi
igazolvány számát és aláírását rögzíti. A tanúk személyes adatait Vállalatunk a szerződésre
irányadó megőrzési ideig tárolja, azokat kizárólag a szerződéssel összefüggő célra
használhatja fel.

 

IX.1.3. Szerviz-esemény

 

Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatást vesz igénybe vállalatunknál, a
szervizmunkalapon megadott adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és gépjárműve
adatait kezeljük.

 

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

 

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló
adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat a szolgáltatás teljesítéséből követően
keletkező esetleges követelések elévülési ideje alatt (ideértve garancia szolgáltatások és a
hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb
3 évig tároljuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal
együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a
számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek
vagyunk megőrizni.

 

IX.1.4. Tartozék- és alkatrészvásárlás

 

Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol és a fizetés során számlát
igényel, a számlán szereplő adatait (név, lakcím) kezeljük.

 

Az adatkezelés célja a számlázás.

 

Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat
(az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak
megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított
nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

 

 

IX.2. Vállalatunk érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések

 

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az
adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők
érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik
érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos
érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

 

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban
tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

 

IX.2.1. Szerződésen kívüli károkozás

 

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt
Társaságunk számára, például, egy próbavezetés során az ő hibájából kár keletkezik a
próbavezetésre átvett gépjárműben, vagy a kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt
vagy személyi sérülést okoz, Társaságunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során
kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

 

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

 

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a
követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől
számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

 

IX.2.2. Bírság tovább számlázása, biztosítási ügyintézés, hatósági megkeresés

 

Amennyiben Ön bérbe vesz, vagy kipróbálásra vezet egy gépjárművet, és azzal szabálysértést
követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül
parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat tovább számlázzuk Önnek. Ezekben az
esetekben a szükséges, a bérleti szerződés megkötése illetve a próbavezetés során megadott
adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) kezelni fogjuk.
Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek
minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a
biztosítónak.

 

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

 

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a
követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és
egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli
jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének
utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

 

Amennyiben az Ön gépjármű használata során a hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel
kapcsolatban keresi meg Társaságunkat, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően
név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) a hatóságnak átadjuk.

 

 

IX.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

 

Társaságunk az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail
cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új
szolgáltatás ajánlat, akciók népszerűsítése, piackutatás céljából kezeli, kizárólag abban a
körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

 

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy Társaságunk

 

 1. az ügyféllel szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait
  gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;
 2. az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi
  szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást;
 3. a próbavezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési
  eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;
 4. az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt
  marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket
  küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;
 5. az érintettek Vállalatunknál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a
  későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;
 6. az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

 

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az
adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől
eltérő megőrzési idő szerepel.

 

IX.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

 

Társaságunk az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az érintettről
Vállalatunknál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján
bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás
eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok
szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak
megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az érintett személyére (pl. nemére,
életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára
és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás
célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok
kidolgozása.

 

Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a
figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

 

IX.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

 

Amennyiben az érintett hozzájárul Társaságunk adatkezeléséhez az új termékek,
szolgáltatások, szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, stb. küldése céljából, Társaságunk
érintett adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az
érintett vissza nem vonja.

 

IX.3.4. Piackutatás

 

Vállalatunk külön, és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható
listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a fogyasztói szokásaik
megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő
felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Vállalatunk a piackutatás után haladéktalanul
leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az
érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja
azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el
Társaságunk.

 

IX.3.5. Használt gépjármű próbavezetése

 

Próbavezetés esetén az Ön nevén, lakcímén, telefonszámán és e-mail címén kívül,
nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és
idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is
szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen Tájékoztató
VII.2.5. pontját).

 

 

X. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

 

Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy
kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza
ezt a technológiát.

 

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha
legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt
információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját
süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal
felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja
a megjelenített tartalmat.

 

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon
elhelyezett linkeken.

 

 

XI. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

 

A kezelt adatokat a Társaságunk illetékes munkavállalói jogosultak megismerni abban a
körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

 

Szeged, 2018.05.25
NNV Consulting Kft.